تفصیل ندی موندل شوی.

تاسو وګورئ: د پوستکي ناروغۍ

ویټیلیګو

د Vitiligo عمومي کتنه Vitiligo یو اوږدمهاله ده ...

ichthyosis

د Ichthyosis عمومي کتنه Ichthyosis د پوستکي یوه ډله ده ...

سکلیروډرما

د سکلیروډرما عمومي کتنه سکلیروډرما یو اتومات دی ...

purulent hidradenitis (HS)

د purulent hidradenitis عمومي کتنه Purulent hidradenitis هم ...

Rosacea

د Rosacea عمومي کتنه Rosacea یو اوږدمهاله ده ...

Epidermolysis Bullosa

د بیلوس epidermolysis په اړه عمومي معلومات Bullous...

د Raynaud پدیده

د Raynaud د پدیدې عمومي کتنه د Raynaud پدیده یو دولت دی ...

Atopic dermatitis

د Atopic dermatitis Atopic dermatitis عمومي کتنه، ...