» سمبولیزم » د کیمیا سمبولونه » په کیمیا کې د بسموت سمبول

په کیمیا کې د بسموت سمبول

په کیمیا کې د بسموت کارولو په اړه لږ څه پیژندل شوي. د دې سمبول په متنونو کې ښکاري، معمولا د یوې دایرې په بڼه، د نیمه دایرې یا په پورتنۍ برخه کې د اتو پرانیستې په واسطه پورته کیږي.