شپږم نمبر

د خرافاتو او مذهبونو له مخې، اوه سپیڅلې شمیره د بشپړتیا، بشپړتیا سمبول دی، د وخت او وخت ترمنځ د اړیکو سمبول دی. Według Tory święty rok 7 latov ته رسیږي، او کینګا پخپله د 7 رایو سره په سینا کې پاتې شوه. دا شمیره په انجیل کې هم ډیری وختونه موندل کیږي ، د پیدایښت کتاب او نوي عهد نامې سره پیل کیږي.