» سمبولیزم » پټې نښې » ډیانا او لوسیفر

ډیانا او لوسیفر

ډیانا او لوسیفر

د سپوږمۍ دیوی ډیانا او د سهار ستوری لوسیفر دی. دوی د جادو او شیطانیزم نږدې ټولو ډولونو کې شتون لري. د دې سمبول یو ځانګړی نسخه په عمده توګه د شیطانیزم ځانګړتیا ده. د اسلام نښه هم ده.